آیا مشاهده زوج تاثیری در حکم دارد؟یا علم وی از طریق دیگر نیزکفایت می کند؟

علم از غیر طریق مشاهده کافی نیست.