آیا فقط در زمان وقوع زنا حق کشتن دارد یا بعدا نیز چنین حقی برایش است؟

این حق احتیاطا اختصاص به زمان وقوع دارد.