آیا روز نهم ربیع الاول شرعاً عید می باشد؟ در صورت امکان دلیل آن را بفرمایید.

ابراهیم بن علی الکفعمی در کتاب جنه الوافیه که به مصباح کفعمی معروف است ص 510 نقل می کند کسی که روز نهم ربیع الاول انفاق نماید آمرزیده می شود و اطعام برادران دینی و معطر نمودن آنها و توسعه در مخارج و پوشیدن لباس نو و شکر و عبادت در این روز مستحب است و این روز، روز زدودن غمها است و نوشته: جمهور شیعه گمان می کنند که قتل عمربن الخطاب در این روز است ولی این درست نیست و از ابن ادریس نقل می کند که این گمان به اجماع اهل تاریخ نادرست است.