آیا در نماز اقتدا به امام اخباری جایز است؟

اگر احراز عدالت شود جایز است مگر اینکه عناوین دیگر بر آن منطبق باشد. والله العالم