آیا بین عبارت رای و وجد که در تعابیر فقهای عظام آمده فرقی می باشد؟

مراد از هر دو ظاهرا دیدن زنا است.