آیا بین آنکه این عمل در منزل مشترک زوج صورت گیرد ویا در مکان دیگر فرق است؟

فرقی نیست.