آیا این دیدن توسط زوج باید ناگهانی باشد یااگر زوج خودش مقدمات زنا را فراهم نموده باشد و سپس در هنگام زنا تصمیم به قتل آن دو گرفته باشد، حق قتل آن دو را دارد؟

در فرض ذکر شده حکم جاری نیست.