آیا این حکم فقط نسبت به زنای همسرش با اجنبی جاریست یا شامل باقی محارم نیز می گردد؟

شامل سایر محارم نیست.