آيا اين اقرار بايد عندالحاكم باشد يا اقرار در نزد ديگران يا در مراجع انتظامي يا قضات دادسرا هم صحيح مي باشد؟

اگر اقرار- هر چند پیش دیگران باشد- برای حاکم ثابت شد قصاص زوج مشکل است.